Landspolitiske holdninger

Arbejdsmarkedspolitik:

Der bør kun på meget få og afgrænsede områder, hvor der virkelig er behov for udenlandsk arbejdskraft, gives mulighed for at udlændinge kan varetage job i Danmark. De ledige i Danmark skal have chancen først.

Det påhviler arbejdsgiveren, at tilsikre, at arbejdsmiljøloven overholdes.

Ansvaret for arbejdsledige skal være placeret et sted - nemlig hos kommunerne.

EU skal ikke beskæftige sig med forhold på det danske arbejdsmarked. Det har vi særdeles dårlige erfaringer med. På langt de fleste områder er danske arbejdere bedre stillet end deres kolleger i EU.

Boligpolitik:

Enhver dansk borger skal have ret til en god og passende bolig. Der skal være et varieret udbud af boliger i Danmark - almennyttige boliger, private udlejningsboliger og ejerboliger udgør alle en naturlig del af det danske boligudbud.

I de byer, hvor der er mangel på ungdomsboliger, skal sådanne boliger opføres. Staten skal give tilskud hertil. De større studiebyer må sørge for, at antallet af ungdomsboliger svarer til antallet af studiepladser, som kommunen udbyder. Beskatningen af privates udlejning af værelser bør afskaffes, så boligmarkedet også af den kanal udvides.

Afskaffelsen af flygtninges retskrav på en passende bolig inden for tre måneder skal respekteres. Det skal kun i undtagelsestilfælde være muligt for kommunerne at købe ejerboliger til flygtninge.

Dyrevelfærd:

Dyrenes rettigheder skal tages alvorligt.

Danmark skal egenhændigt indføre lovgivning, der beskytter dyr mod overgreb - også selvom EU er imod det. Større slagtedyr skal transporteres til nærmeste slagteri. Religiøse slagtemetoder, der medfører ubehag eller smerte for dyrene skal forbydes herunder halalslagtning.

Der skal gøre en særlig indsats for at forbedre forholdene for dyr, der bliver solgt på markeder rundt omkring i landet.

EU:

Den nye reformtraktat er stort set identisk med den EU-forfatning, som hollænderne og franskmændene forkastede. Den overfører mere magt til EU-systemet gennem etableringen af en præsident for EU, 25 flere områder bliver afgjort ved flertalsafgørelse, og Danmark mister sin permanente EU-kommissær.

Befolkningen har krav på en afstemning om EU.

EU skal hovedsageligt beskæftige sig med grænseoverskridende problemer specielt på miljø- og handelsområdet.

Danmark behøver ikke være EUs duks, når det kommer til at implementere EU-lovgivning i dansk lov.

Jeg er tilhænger af at bevare de fire danske forbehold. Befolkningen har truffet sig beslutning og skal ikke ulejliges med endnu en afstemning.

Kontrollen ved den danske grænse skal genoprettes og Danmark udtræde af Schengen-samarbejdet, så vi som Storbritannien igen kan bevogte vore egne grænser.

EU skal ikke udvides yderligere. Jeg vil stemme imod en optagelse af Tyrkiet i EU, når/hvis denne sag kommer på Folketingets bord.

Energipoltik:

Den danske befolkning skal have adgang til rigelig og billig energiforsyning.

I erkendelse af, at olien slipper op inden for en overskuelig fremtid skal der gives støtte til forskning i alternative energkilder, herunder fusionsenergi og tredjegenerationsbiobrændsel.

EUs støtte til atomkraft skal standses. Danmark skal aldrig have atomkraft, og der skal lægges maksimalt pres på den svenske regering for at få Barsebäck afviklet.

Energimarkedet skal liberaliseres mest muligt, så der også på dette område opstår reel konkurrence og dermed faldende priser.

Familie og børn:

Familien er samfundets fundament.

Børnefamilierne skal derfor tilbydes pasning af børn til en rimelig pris, ligesom familierne skal sikres et økonomisk alternativ til at få børnene passet ude. Omkostningerne for det offentlige ved at passe børn skal udbetales til de forældre, som vælger selv at passe barnet.

Børnefamilieydelsen skal kun gives til børn af danske statsborgere.

Forskning og IT

Danmark er allerede i dag et foregangsland på forskningsområdet. Det skal vi blive ved med at være.

Staten skal især medfinansiere forskning på det sundheds- og naturvidenskabelige samt tekniske område. Der skal være større kontrol med bevillingerne til forskning, så unødvendig grundforskning og dobbeltforskning undgås.

På universiteterne skal der sikres, at der er større sammenhæng mellem de kandidater, der udklækkes og den type arbejdskraft, der er behov for på arbejdsmarkedet.

Forsvarspolitik:

Værnepligten og Hjemmeværnet skal bevares. Begge institutioner er grundpiller i det folkeligt forankrede forsvar.

Danmark skal begrænse sit engagement i internationale fredsbevarende og fredsskabende operationer. Danmark skal alene deltage, hvor det tjener danske interesser. Danmark har gjort en stor indsats på dette område i årevis. Nu må andre træde til.

De danske værn skal udstyres på en tidssvarende måde, så de tjenestegørende har de bedst mulige betingelser.

Fødevarepolitik:

De danske forbrugere har krav på gode og sunde fødevarer. Det er uacceptabelt, at EU medvirker til at ødelægge kvaliteten af de danske fødevarer ved at tillade, at disse pumpes med vitaminer, farvestoffer og medicin.

Når der lovgives om fødevarer i Danmark, skal der altid tages hensyn til forbrugernes sikkerhed. Det gælder i øvrigt også i forhold til ikke-spiselige produkter.

Ingen ved hvilke risici, der er forbundet med at indtage genmanipulerede fødevarer eller kød fra dyr, der har fået hormoner. Derfor skal danske forbrugere naturligvis have mulighed for at fravælge sådanne produkter.

Smiley-ordningen skal udbredes til at blive brugt inden for alle erhverv. Forbrugerrådets bevillinger skal øges for at modvirke EUs elendige fødevarepolitik, som Danmark i kraft af vores medlemskab desværre tilslutter sig.

Kirkepolitik:

Den danske folkekirke skal fortsat være det danske folks kirke.

Folkekirker skal som udgangspunkt ikke lukkes. Hvis det alligevel sker skal kirkerne bruges med respekt for deres særlige historier f.eks. til andre kristne trossamfund. Derimod skal kirkerne ikke overdrages til ikke-kristne trossamfund eller bruges til nyt Ungdomshus, som det har været på tale i København.

Kommunalpolitik:

Danmark bør ideelt set alene have to administrative enheder - staten og kommunerne. Regionerne bør således afvikles.

Muligheden for at foretage lokale folkeafstemninger skal øges. Der skal være mulighed for, at befolkningen i en kommune gennem underskriftsindsamling kan kræve et emne underkastet en folkeafstemning.

Flest mulige opgaver skal samles i kommunerne.

Kulturpolitik:

Danmark skal ikke være en kulturmæssig udørk. Der skal fortsat ydes tilskud til teatre, museer, biblioteker osv.

Støtten skal imidlertid omlægges, så den i højere grad gives som en funktion af besøgstallet på muséerne og tilskuerantallet på teatrene.

Den danske filmstøtte skal fortsætte.

Miljøpolitik:

Det danske grundvand skal sikres for fremtidige generationer.

Der skal være en intensiv og konsekvent kontrol af forurenende virksomheder. Virksomheder, der forurener, skal selv betale for oprydningen.

Retspolitik:

Straffene i Danmark skal generelt skærpes markant især i forhold til vold, voldtægt, overgreb mod børn, børnepornografi og organiseret kriminalitet.

Det er nødvendigt at indføre minimumsstraffe for voldtægt og overgreb mod børn.

Der skal sættes en stopper for de automatiske prøveløsladelser.

Stop for belønning af kriminelle med rejser til udlandet, opførsel af boldbaner, klubhuse mv. Det skal kunne betale sig at overholde loven ikke at bryde den.

Skattepolitik:

I det omfang, der skal ske skattelettelser, skal det ske, så tilskyndelsen til at arbejde for de lavestlønnede øges. Det kan f.eks. ske gennem øget jobfradrag. Personer, der ikke er i stand til at arbejde f.eks. førtidspensionister, skal kompenseres, hvis jobfradraget forøges.

Arveafgiften skal afskaffes, da der er tale om beskatning af midler, der allerede er beskattet én gang.

Socialpolitik

Der skal være et stærkt sikkerhedsnet uden huller som personer, der har problemer med at klare sig i samfundet kan sikres igennem.

Ydelserne skal være rimelige, sådan at det til enhver tid kan betale sig at arbejde, dog naturligvis ikke i de tilfælde, hvor borgeren ikke er i stand til at varetage et arbejde.

Handicappede og psykiske syge skal hjælpes på den bedst tænkelige måde. Samfundet skal sætte alle ressourcer ind på at sikre disse mennesker den bedst mulige hjælp og pleje.

Dagpengesystemet skal opretholdes i sin nuværende form.

Sundhedspolitik:

Det danske sundhedsvæsen skal lægges ind under staten, for at sikre det optimale ressourceforbrug og sikre at den enkelte patienter får den behandling, som vedkommende har behov for, hurtigst muligt uafhængigt af, hvor i landet den bedste behandling fås.

Erfaringerne viser, at sygehusene er mest effektive, hvis de får betaling, efter antallet af udførte handlinger. Derfor skal en større del af sygehusenes penge komme fra aktivitetsbestemte midler.

Der skal tilføres flere penge til det psykiatriske område, som i dag ikke er omfattet af behandlingsgarantien, fordi ventelisterne er så lange, at det er umuligt at overholde en behandlingsgaranti. Særligt skal børnepsykiatrien tilgodeses.

Øget fokus på spiseforstyrrelser, der er på vej til at blive en ny folkesygdom blandt unge piger. Spiseforstyrrede, der ikke bliver helbredt, bliver ofte permanente patienter i psykiatrien.

Trafikpolitik:

Der er behov for massive trafikinvesteringer i Københavns Omegns Stokreds- både inden for den kollektive trafik såvel som inden for privatbilismen i form af udbygninger af det eksisterende motorvejsnetværk og forbedret kollektiv trafik.

Der bør etableres en ny Ring 5, en letbane fra Lyngby til Ishøj og en anden letbane fra Glostrup over Brøndby til Amager

Der skal ikke indføres bompenge for at køre ind i Københavns Kommune. Det er blot en ekstra skat for pendlerne.

Uddannelsespolitik:

Folkeskolen skal koncentrere sig om at give eleverne færdigheder, som de kan anvende efter endt skolegang. Der skal være lige så megen respekt for boglige som for praktiske færdigheder.

Folkeskolernes og ungdomsuddannelsernes materialer skal være tidssvarende.

Det er nødvendigt med mere disciplin i folkeskolen gennem øget inddragelse af forældrene.

Ingen særbehandling af religiøse minoriteter – eksempelvis muslimer – som følge af deres religion. Folkeskolens tilbud skal være ens for alle. Der skal derfor ikke være mulighed for at blive fritaget fra kristendoms- og seksualundervisning, ligesom der ikke skal etableres særlige badeforhold for muslimske elever, ej heller indkøbes særlige pander og gryder, som ikke må anvendes til svinekød eller serveres halalslagtet mad i skolen.

Udenrigspolitik:

Det er urimeligt, at Danmark bruger penge på at kurtisere diktatorer og folkemordere rundt omkring på Jorden, men samtidig ikke vil modtage demokratisk valgte leder som eksempelvis Taiwans præsident Chen Shui-Bian.

Danmark skal standse hetzen mod det israelske folk og dets regering.

Når der tildeles ulandsbistand til tredjeverdenslande skal det indgå i bedømmelsen, om landene er demokratiske og overholder frihedsrettighederne – demokrati, ytrings- og forsamlingsfrihed mv.

Udlændingepolitik:

Danmark skal føre en stram udlændingepolitik.

Vi skal alene tage imod konventionsflygtninge, der er personligt forfulgt.

Asylsøgere, hvis anmodning om asyl, er blevet afvist skal hjemsendes prompte. Det er urimeligt, at udlændingeloven åbner mulighed for, at asylsøgere kan få opholdstilladelse i Danmark, hvis det ikke er lykkedes at hjemsende dem efter 18 måneder.

Udlændinge, der begår kriminalitet skal hjemsendes.

Personer, der har midlertidigt ophold i Danmark, men hvor der er opnået fred i hjemlandet skal hjemsendes.

Danmark skal i lighed med f.eks. Frankrig administrativt kunne udvise udlændinge, der opfordrer til terror.

Integrationen af fremmede, der allerede er bosiddende i Danmark skal ske ud fra respekt for danske værdier og normer og dansk kultur. Der skal således ikke laves særforanstaltninger for udlændinge, som f.eks. særlige løntilskud, betaling af idrætskontingenter, særlige foranstaltninger i skolerne i relation til bederum, badefaciliteter, deltagelse i undervisningen eller lignende.

Ældrepolitik:

Ældre mennesker skal kunne leve på en værdig måde for den pension, som staten udbetaler. Derfor skal ældreydelsen til de fattigste ældre forhøjes eventuelt ved at blive gjort skattefri.

Ældreboliger og plejehjemspladser skal udbygges, ligesom der skal være mulighed for at lave alternative boformer som f.eks. seniorbofællesskaber, hvor ensomme ældre kan flytte ind.

Ældre, der har behov for hjælp i deres hjem, skal have denne hjælp. De ældre skal i størst muligt omfang selv bestemme, hvilke opgaver den ældre ønsker løst af hjemmehjælperen.

belstaff moto ugg ciabatte timberland saldi woolrich milano woolrich parka uomo ciabatte ugg canada goose uomo prezzo peuterey piumini belstaff pelle uomo barbour giubbotto moncler baby barbour uomo woolrich 2017 timberland outlet belstaff italia belstaff pelle giubbotti belstaff ugg mini giubbotti peuterey 2017 ugg mini neri