Vi værner om Vallensbæk - Det vil Dansk Folkeparti

Kommunalt arbejdsprogram for valgperioden 2014-2017 -

Et godt ældreliv i Vallensbæk – med nyt plejehjem

Dansk Folkeparti vil stoppe nedskæringerne på ældreområdet. Vore ældre skal have mere indflydelse på deres dagligdag. Hjemmehjælpen til de ældre, der har behov, skal forbedres. Tilbuddene til kommunens mange friske ældre skal udvikles og udvides. Ældre i Vallensbæk skal have garanti for at kunne få en plejebolig i kommunen. Andelen af ældre i Vallensbæk stiger i de kommende år. Derfor får vi brug for at opføre et plejehjem i kommunen til de ældre, der har et stort plejebehov, men ikke lever med demens.. Den pris, de ældre betaler for udbragt mad og mad på plejehjemmene, må ikke stige mere end folkepensionen – helst skal prisen holdes helt i ro. Kommunens stier og fortove skal forbedres, så det bliver lettere at komme rundt med en rollator eller kørestol.

Tidssvarende daginstitutioner

Alle daginstitutioner i Vallensbæk skal som minimum være åbent alle ikke-lukkedage fra 6.30-17.00. Dansk Folkeparti vil arbejde for at afskaffe kommunens lukkedage.

Et af de største problemer for mange småbørnsforældre er, at deres børn ofte bliver syge af at være i daginstitutionerne. Dansk Folkeparti ønsker derfor bl.a. indført håndfri vandhaner i alle daginstitutioner, hvilket markant sænker smittespredningen blandt de små.

Høj faglighed i vores skoler

Prøveresultaterne i Vallensbæk har desværre vist en vigende tendens i de seneste år. Dansk Folkeparti finder det afgørende vigtigt, at eleverne får det maksimale faglige udbytte af undervisningen. Derfor skal det faglige niveau i folkeskolerne højnes. Mere disciplin og konsekvens over for elever, der ødelægger undervisningen, skal føre til mere ro i klasserne og dermed mere plads til fordybelse.

Trygge fritidstilbud til vores børn

Der skal være et bredt udvalg af tilbud til børn og unge i kommunen – både for de unge, der er idræts-interesserede og for de unge, der har andre interesser. Forældrene skal trygt kunne sende deres børn til ungdomsskolen i tillid til, at der hersker ordnede forhold.

Gode tilbud til borgere med handicap og børn og unge med specielle udfordringer

I 2012 påbegyndte kommunen inklusion af elever med indlæringsvanskeligheder, ADHD og andre udfordringer i de almindelige folkeskoleklasser. Dansk Folkeparti mener, at vi svigter både de almindelige børn og børnene med særlige udfordringer ved at give dem samme tilbud. Vallensbæk Kommune har en forpligtigelse til at sørge for, at alle kommunens borgere – også handicappede og børn og unge med særlige udfordringer - får det maksimale ud af deres potentiale – i stedet for at kommunen indhøster kortsigtede besparelser.

Færre indvandrere og efterkommere til Vallensbæk

Vallensbæk Kommune har oplevet en voldsom tilstrømning af indvandrere og efterkommere igennem de seneste år. Tilstrømningen skal standses. Dansk Folkeparti vil derfor bl.a. arbejde for et forbud mod hovedtørklæder på kommunens skoler, ligesom det skal være forbudt at tale andre sprog end dansk i skolegården. Dansk Folkeparti vil heller ikke acceptere, at unge indvandrere og efterkommere får en særlig klub stillet til rådighed. Der skal desuden sættes massivt ind over for socialt bedrageri.

Kontant indsats over for ballademagere

Dansk Folkeparti vil efter inspiration fra Gladsaxe Kommune indføre et kommunalt vagtkorps, der blandt andet kan håndtere og forhindre uro i stationsområdet. Det er uacceptabelt, at ballademagere driver rundt i Vallensbæk Nærcenter og gør det utrygt for kommunens borgere at opholde sig der. Også omkring Pilehaveskolen og andre steder i kommunen har vi problemer med unge uromagere.

Stabil økonomi og nedbringelse af gæld

Det har været og er en klar prioritet for Dansk Folkeparti, at Vallensbæk Kommunes økonomi skal være i orden, og at kommunens regnskab helst skal udvise overskud år for år. Kommunens økonomi er nu i bedring. Vallensbæk Kommune gæld er imidlertid stadigvæk målt per indbygger blandt de højeste i landets kommuner. Det er nødvendigt over de kommende år at nedbringe gælden for at konsolidere kommunens økonomi.

Mest mulig selvbestemmelse for grundejerne

Lokalplaner skal altid udarbejdes med respekt for de grundejere, der skal indordne sig under dem. Lokalplanen for Hegn og Forhaver, som blev støttet af alle partier i kommunalbestyrelsen med undtagelse af Dansk Folkeparti, var et eksempel på en alt for indgribende lokalplan, som vi sammen med borgerne heldigvis fik skrottet. Lokalplaner skal være så lidt indgribende over for grundejernes ejendomsret som muligt, så grundejerne får vide mulighed for at sætte deres præg på egen grund og bolig.

En hel kommune

Forudsætningen for at Vallensbæk Kommune kan overleve som selvstændig kommune er, at kommunalbestyrelsen også tænker på kommunens borgere nord for Holbæk-motorvejen. Der har været en kedelig tendens i den afgående kommunalbestyrelse til at lukke alle kulturtilbud i nord. Det vil Dansk Folkeparti gøre op med. Vallensbæk Nord, Landsbyen og Vallensbæk Strand skal udvikle sig harmonisk.

En selvstændig kommune

Vallensbæk Kommune skal vedblive at være en selvstændig enighed. Borgerne i Vallensbæk har ingen gavn af at kommunen sammenlægges med Ishøj. Det vil formentlig føre til lavere boligpriser og højere skatter, ligesom folkeskolerne i Vallensbæk fremover vil skulle tage imod elever fra Ishøj.

Det forpligtende samarbejde med Ishøj: Ud af skruetvingen

Vallensbæk Kommune indgår i et forpligtende samarbejde med Ishøj Kommune. Folketinget har vedtaget en reform af lovgivningen om det forpligtende samarbejde, der medfører, at Vallensbæk Kommune kan samarbejde med andre kommuner, hvis vi ønsker det. Samarbejdet med Ishøj Kommune har i flere tilfælde betydet forringet serviceniveau for borgerne i Vallensbæk. Derfor skal Vallensbæk være parate til at søge andre kommunale partnere.

Nej tak til flere prestigeprojekter

Dansk Folkeparti var modstander af at kommunen etablerede en sammenbygning af Hovedbiblioteket og Vallensbæk Rådhus for samlet over 4 millioner kroner. Vallensbæk Kommune har ikke – og slet ikke i betragtning af kommunens gæld – råd til at opføre prestigeprojekter, som kun meget få borgere efterspørger. I stedet bør kommunen fokusere på nødvendig renovering af skoler og daginstitutioner.

Harmonisk byudvikling

Dansk Folkeparti vil arbejde for en nænsom og hensynsfuld byudvikling i Vallensbæk. Vallensbæk er blevet udbygget ganske betydeligt i løbet af de senere år, og daginstitutioner og folkeskoler har haft svært ved at følge med.

Fremtidig byudvikling skal ske langt mere velovervejet og i begrænset omfang, så Vallensbæk stadig fremtræder som en grøn kommune.

Beskæftigelse til borgerne

Det er også en kommunal opgave at skaffe arbejde til borgerne i Vallensbæk. Det er ikke nogen let opgave under de nuværende økonomiske betingelser. Over de senere år har stadigt flere borgere i Vallensbæk fået tildelt førtidspension – det går stik imod udviklingen i resten af landet. Personer, der ikke kan arbejde, skal naturligvis sikres forsørgelse, men det er ikke noget, der taler for, at udviklingen i Vallensbæk skulle være anderledes end i resten af landet. Vallensbæk Kommune skal være endnu mere opsøgende i forhold til at skaffe beskæftigelse til vores ledige, særligt unge ledige skal have en hjælpende hånd, så de får en uddannelse eller sikres beskæftigelse.

Bedre kollektiv transport i Vallensbæk

Størstedelen af borgerne i Vallensbæk kommune arbejder i andre kommuner. Derfor er det nødvendigt med gode bustrafikforbindelser, hvis den kollektive trafik skal være et reelt alternativ til at tage bilen. Med op til 40 minutters ventetid i dagtimerne for at komme på tværs af Vallensbæk er dette mål endnu ikke opfyldt. Dansk Folkeparti vil derfor arbejde for at linje 143 får endnu en afgang i timen fra Vallensbæk st. til Albertslund st. i dagtimerne. I forbindelse med etableringen af letbanen, der får to stop i Vallensbæk, bør S-togslinje E standse på Vallensbæk st., så det sikres, at der ikke skal skiftes fra letbane til s-tog på Ishøj station.

Kultur- og idrætsliv i højsæde

Vallensbæks borgere har skabt et rigt forenings- og idrætsliv i kommunen, som vi skal værne om. Idrætsfaciliteterne skal være af en høj standard. Borgerne skal have let adgang til kulturelle tilbud. Vallensbæk har i mange år haft fokus på eliten, men det er vigtigt, at så mange borgere som muligt føler sig tiltrukket af kommunens idrætstilbud. Breddeidrætten er mindst lige så vigtigt som eliteidrætten.

Bedre fortove og vejbelægning

Alt for mange steder i kommunen er vejbelægning og fortov i ringe stand. Det gør det vanskeligere for dårligt gående at færdes i kommunen. I stedet for at satse på prestigebyggerier som sammenbygningen af Vallensbæk Rådhus og Hovedbiblioteket burde man i stedet sørge for at basale forhold som asfalt, belægninger og fortove er i en acceptabel stand.

God service for borgerne

Vallensbæk Kommune skal i henhold til Folketingets beslutning herom i de kommende år gøre stadigt mere af kontakten mellem borgere og kommune elektronisk. Det er imidlertid meget vigtigt, at kommunen ikke glemmer de borgere, der har udfordringer i forhold til IT. Vallensbæk Kommune skal hjælpe alle kommunens borgere – også de af borgerne, der ikke er fortrolige med IT.

 

belstaff moto ugg ciabatte timberland saldi woolrich milano woolrich parka uomo ciabatte ugg canada goose uomo prezzo peuterey piumini belstaff pelle uomo barbour giubbotto moncler baby barbour uomo woolrich 2017 timberland outlet belstaff italia belstaff pelle giubbotti belstaff ugg mini giubbotti peuterey 2017 ugg mini neri